سالیانی است که عده ای مغرضانه با اهداف خاص اقدام به طرح و ایجاد شبهه و شایعه بر علیه اسلام و تشیع می کنند، در بین این شبهه افکنان عده ای نیز از سر عدم آشنایی کامل با مبانی اسـلامی اقدام به این کار کرده اند، همچنین گـاها پیش خواهد آمد برای خود ما نیز شبهه ای پیش می آید که نیاز به در میان گذاشتن آن با اهل فــن خواهد بود، وظیفه ای که عــالــمــان دینی برعـهـده گرفته اند.
سایت تخصصی شبهه اقدام به تسهیل در این امر کرده است.